CAPABILITY STUDIES – HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Charakteristika:

Studie způsobilosti jsou významným nástrojem analýzy a zhodnocení schopností výrobního zařízení/procesů sériové výroby splnit požadavky na ně kladené. Způsobilost je posuzována na základě výběrových měření a jejich vyhodnocení z hlediska statistické stability a následně porovnání vzhledem k požadovaným specifikacím pomocí indexů způsobilosti. Studie jsou nedílnou součástí procesu uvolňování produktu do sériové výroby (PPAP).

Cíle školení:

 • Vysvětlení statistických principů, termínů
 • Přehled indexů způsobilosti (cpk, cp, ppk, pp, cm, cmk, cpm, CR, TR, LR,…)
 • Návod na vykonávání studií způsobilosti: Krátkodobá stúdie způsobilosti / Studie způsobilosti stroje, Předběžná stúdie způsobilosti, Průběžné vyhodnocování způsobilosti
 • Vyhodnocování způsobilosti – různé metody výpočtu indexů
 • Po absolvování školení by měli být účastníci schopni samostatně vykonávat studie způsobilosti.

Cílová skupina:

Všichni zaměstnanci odpovední za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování kontrolních plánů, vyhodnocující statistické data…

Vstupní předpoklady:

 • Pro učastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se zakladním přehledem statických metod a nastrojů
 • Školení navazuje na školení SPC

Rozsah školení: 1 den

Obsah školení:

 • Způsobilost – požadavky v automobilovém průmyslu
 • Hodnocení způsobilosti – kvantitativní a kvalitativní znaky
 • Statistické principy, termíny
 • Způsobilost procesu – podmínky a konstrukce typických indexů způsobilosti cp, cpk + příklady
 • Způsobilost stroje (krátkodobá způsobilost) – účel, podmínky, příprava, realizace, kriteria, hodnocení
 • Studie způsobilosti stroje – alternativní přístupy, rozsah studie
 • Studie způsobilosti stroje – příklad
 • Studie způsobilosti procesu (předběžná, dlouhodobá způsobilost) –účel, podmínky, příprava, realizace, kriteria, hodnocení
 • Způsobilost vs. výkon procesu – rozdíly, účel, kriteria
 • Další indexy způsobilosti procesu
 • Indexy způsobilosti ve zvláštních případech (atypické tolerance, nenormální rozdělení,…)
 • + řešené příklady a cvičení – grafická i numerická analýza, projevy nestability a dopad na úroveň indexů

Poznámky:

 • Dle možností PC k dispozici pro účastníky školení (školící místnost vybavena počítači) – není bezpodmínečně nutné
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.