DOE – DESIGN OF EXPERIMENT – NAVRHOVÁNÍ EXPERIMENTŮ

Cíle školení:

 • Vysvětlení statistických principů, termínů
 • Pochopení významu a použití DoE, principů a možností DoE při optimalizaci designu/procesu
 • Získání přehledu různych DOE metod (klasické, Taguchi, Shainin) a různých přístupů.
 • Podrobný návod na přípravu, realizaci, vyhodnocení a aplikaci závěrů experimentu.

Charakteristika:

Navrhování experimentů patří mezi tzv. „offline“ nástroje zlepšování kvality. Základním principem je realizace série experimentů při různých, předem stanovených podmínkách s cílem určit významné parametry procesu/produktu z hlediska jeho kvality. V potaz se berou veškeré aspekty procesu/produktu, významnou je i otázka poměru nákladů a efektu případného zásahu, tedy hledisko ekonomické.

Cílová skupina:

Zaměstnanci zodpovědní za proces, optimalizace… (výroba, kvalita, technologie, …)

Vstupní předpoklady:

Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se zakladním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den / tým

Obsah školení:

 • Představení DOE
 • Pojmy v navrhování experimentů: experiment, pokus, výsledek pokusu, faktory – regulovatelné/neregulovatelné
 • Přístup k experimentování
 • Analýza procesu: popis problému, definování cílů, optimum, doplňkové data, určení vlivů, výběr faktorů, nastavení úrovní/verzí
 • Volba strategie experimentu: typy experimentů, jednofaktorový, vícefaktorový – úplný experiment, zkrácený experiment,…
 • Realizace zkoušek: plán zkoušek + časový plán realizace, podklady pro zkoušky, záznamy
 • Analýza výsledků: grafická analýza, určení efektů faktorů a interakcí, numerická analýza (t-test, F-test, ANOVA,…)
 • Závěry: význam faktorů, nejlepší nastavení z experimentu, zhodnocení přínosu zlepšení
 • + řešené příklady a případové studie – grafická i numerická analýza

Poznámky:

 • Dle možností PC k dispozici pro účastníky školení (školící místnost vybavena počítači) – není nutné.
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.