MSA 4th EDITION – STANDARD

Measurement System Analysis – Analýza systémů měření

Charakteristika:

Analýza systémů měření je metoda pro zhodnocení všech vlivů na proces měření a pro posouzení vhodnosti systému měření k dané aplikaci. MSA studie jsou nutným požadavkem pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale aplikace metod a možnosti jejich využití při zajištění správnosti měření jsou mnohem širší a využitelné i v dalších oblastech.

Cíle školení:

 • Účel MSA a její úloha při volbě vhodného systému měření pro konkrétní aplikaci
 • Detailní přehled o principech a metodách MSA a návaznosti na FMEA, CP, SPC a PPAP
 • Postup při výběru vhodných systému měření, výběru, přípravě, realizaci a vyhodnocení studií MSA
 • Osvojení metodiky MSA a metod MSA tak, aby byli účastnící schopni samostatně realizovat MSA studie

Cílová skupina:

Dvoudenní školení MSA je určeno těm, kteří se podílejí na zavádění nových produktů do sériové výroby (APQP tým), přípravě dokumentace pro uvolnění produktu do sériové výroby (PPAP). Školení NENÍ určeno POUZE metrologům, obeznámení s požadavky automotivních zákazníků, pochopení principů MSA a uvědomení si významu MSA při posuzování vhodnosti systému měření je důležité v celé organizaci.

Vstupní předpoklady:
Školení MSA patří do balíku statistických školení a předpokládá základní znalost systémů řízení jakosti (např. IATF 16949)

Rozsah školení: 2 dny ( training + workshop )

Obsah školení:

 • Úvod – účel MSA, požadavky ISO TS a OEM na MSA studie
 • Terminologie – definice základních pojmů
 • Měření jako proces
 • Ideální vs. Reálný systém měření
 • Vhodnost systému měření
 • Variabilita systému měření: strannost, linearita, stabilita, opakovatelnost, reprodukovatelnost….
 • Všeobecný návod pro hodnocení – výběr a tvorba postupů zkoušek
 • Metody MSA:
 • Pro určení strannosti, stability, linearity…
 • Postupy, aplikace, vyhodnocení, využití statistického testování ve studiích (t-test, f-test)
 • Metody Opakovatelnosti a Reprodukovatelnosti (GRR)
 • Modifikovaná metoda průměrů
 • Metoda průměrů a rozpětí – grafické i numerické analýzy
 • ANOVA metoda (doporučovaná metoda FoMoCo)
 • MSA pro atributivní systémy měření
 • Metody analýzy rizika
 • Metoda křížových tabulek
 • Model detekce signálu, Analytická metoda
 • Příklady, Případové studie
 • Cvičení – realizace kompletní GR&R studie účastníky školení

Poznámky:

K realizaci školení je vhodné požít PC vybavení (PC učebna) – není to však bezpodmínečně nutné.
Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.