Interní Auditor EMS ISO 14001:2015

Charakteristika:
Interný audit EMS ( požiadavka normy  ISO 14001:2015) má za cieľ poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie systému environmentálneho manažérstva, napomáha k hodnoteniu a odhaľovaniu slabých miest, nedostatkov a zlepšení  EMS.

Školenie je zamerané na dôkladný výklad auditovania EMS implementovaného podľa  normy ISO 14001:2015, objasnenie postupov a zásad  pri plánovaní a realizácii a zlepšovaní interných auditov v zmysle princípov ISO 19011:2011.

Ciele:

  • pochopenie požiadaviek na auditovanie EMS podľa normy ISO 14001:2015
  • objasnenie princípov auditovania podľa normy  ISO 19011:2011.
  • špecifiká auditovania environmentálnych aspektov a vplyvov v zmysle právnych a iných environmentálnych požiadaviek

Cieľová skupina:

  • rozmanitý tím, hlavne zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení, ďalej vývoj, výroba, údržba, technológia, nákup, logistika … celý tím podieľajúci sa na prípadnej implementácii EMS, jeho udržiavaní a štandardizácii

Typ osvedčenia:

  • osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 2 dni/tím

Odborný garant: Ing. Eva Zaťková