MSA – Measurement Systems Analysis

Analýza Systémů Měření

Charakteristika:

Analýza systémů měření je metoda sloužící ke zhodnocení všech vlivů na proces měření a pro posouzení vhodnosti systému měření k dané aplikaci. MSA studie jsou nutným požadavkem pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale aplikace metod a možnosti jejich využití při zabezpečení správnosti měření jsou o mnoho širší a využitelné i v dalších odvětvích.

Cíle:

účel MSA a její úloha při volbě vhodného systému měření pro konkrétní aplikaci
detailní přehled o principech a metodách MSA a návaznosti na FMEA, CP, SPC a PPAP
postup při výběru vhodných systémů měření, výběru, přípravě, realizaci a vyhodnocení studií MSA
osvojit si metody MSA tak, aby byli účastníci schopni samostatně realizovat MSA studie

Cílová skupina:

Dvoudenní školení MSA je určeno všem, kteří se podílejí na zavádění nových produktů do sériové výroby (APQP tým), přípravě dokumentace pro uvolnění produktu do sériové výroby (PPAP). Školení NENÍ určeno JEN metrologům; obeznámení se s požadavky automobilových zákazníků, pochopení principů MSA a uvědomění si významu MSA při posuzování vhodnosti systému měření, je důležité v celé organizaci.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Pode možností by měly být k dispozici účastníkům školení PC (školicí místnost vybavená PC) – není nutné.